Rodzaj studiów - studia uzupełniające,
Tytuł zawodowy - licencjat,
Tryb studiów - niestacjonarne.

piel pierwszego stopnia

Rodzaj studiów - studia uzupełniające,
Tytuł zawodowy - licencjat,
Tryb studiów - niestacjonarne.

piel pierwszego stopnia

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

 • Studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.
 • Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

STUDIA DLA ABSOLWENTÓW - POZIOM ABCD

Studia przeznaczone są dla absolwentów (w nawiasie podano ilość semestrów studiów po odpowiedniej szkole):

 • poziom A – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych
 • poziom B – 1,5 roku/3 semestry - dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom C – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych
 • poziom D – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 3 letnich medycznych szkół zawodowych

Studia trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej od 2 do 3 semestrów. Łączna liczba godzin w toku studiów jest zróżnicowana ze względu na poziom i tak:

 • poziom A - 1150 godzin,
 • poziom C - 2410 godzin,
 • poziom D - 1984 godzin.

Studenci studiów pomostowych uzyskają zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego (specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). Limit zwolnienia z odbywania praktyk nie może przekraczać 50 procent ogółu praktyk.

TYTUŁ LICENCJATA I DYPLOM PIELĘGNIARSKI UZNAWANY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

ABSOLWENCI WSPS OTRZYMUJĄ TYTUŁ LICENCJATA I DYPLOM PIELĘGNIARSKI UZNAWANY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

 • W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.
 • Zajęcia odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.
 • Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

 

STUDIA "POMOSTOWE" płatne: pdfPODANIE DO REKTORA O PRZYJĘCIE NA STUDIA - POBIERZ 241.97 KB

Dodatkowe dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie - Pielegniarstwo 309.05 KB
 • Kserokopia dyplomu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu),
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • Kserokopie: zaświadczeń ukończonych kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji (oryginały do wglądu),
 • Kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu) – dotyczy osób posiadających w/w dokument,
 • pdfDeklaracja płatności czesnego875.18 KB możesz wypełnić on-line i wydrukować lub zapisać - wypełnić i wydrukować.
 • pdfKlauzula RODO201.93 KB
 • Dowód wpłaty opłaty w wysokości 107 zł (opłata rekrutacyjna: 85 zł + opłata za legitymację studencką: 22 zł) - nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690.