Redakcja „Asclepius - Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego” przyjmuje oryginalne i niepublikowane prace naukowe oscylujące wokół tematyki zagadnień medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa i zdrowia publicznego.

Warunkiem opublikowania artykułu jest pozytywna opinia recenzenta. Standardowa procedura – double-blind review.

Artykuł należy przesłać na adres mailowy:

Materiał do Redakcji należy przesyłać w formie znormalizowanego maszynopisu tj. 1800 znaków na stronę.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu redagowania artykułu naukowego znajdują się w osobnym pliku.

pdfZasady przygotowania artykułów do czasopisma242.26 KB

Do artykułu należy dołączyć bibliografię oraz streszczenie / abstrakt.

Zdjęcia, grafiki lub rysunki dopuszczalne są w formacie JPG, GIF, BMP itp.

Artykuł powinien mieścić się w przedziale 10-20 stron lub też w przedziale 15-40 tys. znaków, czcionka Times New Roman rozm. 12, interlinia 1,5 cm.

Artykuł należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wskazać nazwę instytucji z której pochodzi autor.

Redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów, poprawek w tekstach oraz niezbędnej korekty.