STUDIA "POMOSTOWE" płatne: pdfPODANIE DO REKTORA O PRZYJĘCIE NA STUDIA - POBIERZ241.96 KB

Dodatkowe dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zdjęcie w formie elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli, rozdzielczość 300 piks/cal (identyczne ze zdjęciem w formie papierowej),
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Skierowanie można odebrać w Kancelarii WSPS przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyny pracy - pdfSkierowanie - Pielegniarstwo - POBIERZ TUTAJ309.05 KB
 • Kserokopia dyplomu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu),
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • Kserokopie: zaświadczeń ukończonych kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji (oryginały do wglądu),
 • Kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu) – dotyczy osób posiadających w/w dokument,
 • pdfDeklaracja płatności czesnego875.18 KB  możesz wypełnić on-line i wydrukować lub zapisać - wypełnić i wydrukować.
 • pdfKlauzula RODO201.93 KB
 • Dowód wpłaty opłaty w wysokości 107 zł (opłata rekrutacyjna: 85 zł + opłata za legitymację studencką: 22 zł) - nr konta 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690.