SAMOZATRUDNIENIE

Jeżeli zdecydowałeś, że najlepszym sposobem na spełnienie swoich marzeń, sprawdzenie swoich możliwości i najlepszą inwestycją w przyszłość jest założenie własnej działalności gospodarczej, oto wskazówki jak wykonać pierwszy krok. Znajdziesz tu podstawowe informacje na temat samozatrudnienia.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807). Art. 10 i art. 103-110 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Art. 16 oraz art. 23-45 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.,
 3. Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z 19.11.1999 r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20.08.1997 r. (Dz. U. nr 99.101.1178 z późniejszymi zmianami),
 5. Kodeks Spółek Handlowych z 15.09.2000 r.,
 6. Ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z 13.10.1998 r. (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.

REJESTRACJA FIRMY

Zgodnie z ustawą Prawo Działalności Gospodarczej oraz ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Osoby fizyczne, które rozpoczną działalność w formie spółki, o której mowa w Kodeksie Spółek Handlowych, muszą złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądy Rejonowe Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

 • nazwę firmy,
 • imię i nazwisko właściciela oraz jego numer ewidencyjny PESEL, adres zameldowania,
 • imię i nazwisko pełnomocnika firmy,
 • rodzaj działalności gospodarczej,
 • miejsce wykonywania działalności - siedziba firmy,
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • numer zezwolenia, jeżeli działalność wymaga zezwolenia.

Do składanego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu (nieruchomości), podanego jako miejsce wykonywania działalności. Niezbędnym dokumentem jest również dowód osobisty.

FORMY OPODATKOWANIA

opodatkowanie na zasadach ogólnych

 1. skala podatkowa
 2. stawka liniowa

opodatkowanie w formach zryczałtowanych

 1. ryczałt ewidencjonowany
 2. karta podatkowa