Czas trwania studiów: 2 semestry (350 godzin)
Koszt studiów: 1500 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1700 zł za semestr dla pozostałych osób

SYLWETKA ABSOLWENTA:

studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz dla innych osób, które z uwagi na zajmowane stanowisko powinny profesjonalnie znać zagadnienia ratownictwa medycznego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W wyniku realizacji programu nauczania absolwent posiądzie głęboką wiedzę z zakresu podstaw patofizjologii zaburzeń funkcji życiowych, epidemiologii nagłych zagrożeń życia i zdrowia (z uwzględnieniem różnych okresów życia człowieka, poczynając od wieku dziecięcego i młodzieńczego, kończąc na okresie późnej starości). Nabędzie praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy, realizacji podstawowych procedur medycznych ratujących życie. Zdobędzie również wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania systemami ratownictwa, pozna podstawowe zagrożenia środowiskowe, zasady postępowania w zdarzeniach masowych i katastrofach, a także w razie zagrożenia terrorystycznego. Będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy w zakresie traumatologii narządu ruchu oraz będzie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania pierwszej pomocy.