Czas trwania studiów: 2 semestry (210 godzin)
Koszt studiów: 1180 zł za semestr (dla absolwentów naszej uczelni zniżka)

PROMOCJA !

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnej i profesjonalnej opieki nad człowiekiem starszym, niepełnosprawnym, posługującym się językiem niemieckim, angielskim i włoskim (trzy kierunki). Studia maja na celu również przygotować absolwentów kierunków z obszaru medycyny do pracy w realiach „obcego" rynku pracy.

Adresatami studiów

są absolwenci studiów wyższych licencjackich i magisterskich z kierunków z obszaru medycyny, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej i nauk humanistycznych: m.in. pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz inne kierunki humanistyczne.

Oferowane studia podyplomowe wyposażą słuchaczy zarówno w wiedzę z zakresu geriatrii i gerontologii (niezbędną do rozumienia zmian fizjologicznych, psychologicznych i społecznych towarzyszących procesowi starzenia się), jak i intelektualne narzędzia potrzebne do interdyscyplinarnej diagnozy funkcjonowania osób starszych, analizy ich potrzeb oraz adekwatnego ich zaspokajania. Pozwoli to, w perspektywie, na osiągnięcie przez osoby starsze (oraz ich rodziny) wyższej sprawności funkcjonowania w społeczeństwie, a jednocześnie pomoże zapobiegać wycofaniu, marginalizacji i alienacji społeczno-kulturowej osób starszych. Ponadto, absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił kształtować pozytywne postawy wobec ludzi starszych, postawy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania różnego rodzaju nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.

Absolwent posiądzie umiejętność komunikacji w języku niemieckim angielskim lub włoskim w zakresie problemów zdrowotnych podopiecznego i prowadzonych działań opiekuńczych, pielęgnacyjnych, profilaktycznych i leczniczych.Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i obcym (zależnie od kierunku).

Perspektywy pracy:

Oferta studiów podyplomowych z zakresu opieki nad osobami starszymi jest odpowiedzią na problematykę społeczeństw starzejących się lub starych. W porównaniu z rokiem 2004 – do 2050 r. całkowita liczba osób w wieku powyżej 60. roku życia wzrośnie o 77 %. Wzrost liczby osób po 80. roku życia będzie nawet większy i wyniesie 174 %. Według badań Eurobarometru z 2007 r. większość mieszkańców naszego kontynentu uważa za prawdopodobne lub możliwe, że będą zależni od usług długoterminowej opieki zdrowotnej na jakimś etapie swojego życia. Na tym tle prognozy przygotowane przez Komitet Polityki Gospodarczej oraz Komisję Europejską w 2006 r. wskazują, że z powodu starzenia się społeczeństwa w 2050 r. publiczne wydatki na długoterminową opiekę zdrowotną wzrosną – w porównaniu z 2004 r. – o 0,7 punktu procentowego PKB.

Liczba punktów ECTS - 60