Czas trwania studiów: 2 semestry (350 godzin)
Koszt studiów: 1500 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1700 zł za semestr dla pozostałych osób

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zostaną przygotowani do wszechstronnej oceny aspektów zdrowotnych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki BHP, wypadkowości, urazowości oraz możliwości kontroli i ochrony środowiska człowieka. Posiądą wiedzę z zakresu identyfikacji i oceny różnego rodzaju czynników szkodliwych, które występują w środowisku pracy (w tym w placówkach ochrony zdrowia), a także w otoczeniu. Nabędą także wiedzę z zakresu ograniczania wpływu tych czynników na zdrowie oraz na występowanie chorób zawodowych i cywilizacyjnych.

Poznają także zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w sytuacjach kryzysowych (epidemia, zdarzenia masowe, katastrofy).

W programie studiów podyplomowych szczególny nacisk położono na identyfikację, analizę i ocenę poszczególnych typów zagrożeń, z jakimi można się spotkać w systemie ochrony zdrowia (oraz w innych działach gospodarki) - chodzi o zagrożenia mechaniczne, chemiczne, pożarowe, zagrożenia hałasem i drganiami, polami elektromagnetycznymi, zagrożenia biologiczne, zagrożenia aerozolami, zagrożenia pochodzące od różnego rodzaju urządzeń medycznych. Na podstawie dokonanej analizy i oceny danego typu zagrożenia absolwent nabędzie umiejętność ich ograniczania bądź usuwania ze środowiska pracy lub otoczenia.

Absolwenci tych studiów podyplomowych znajdą zatrudnienie nie tylko we wszystkich placówkach systemu ochrony zdrowia, ale również w tych wszystkich sektorach gospodarki, w których istotne są zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.