Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • przeprowadzenie rekrutacji na studia, ich organizacja i zapewnienie odbywania w tym korzystanie z Biblioteki i Czytelni,
 • udzielanie doradztwa zawodowego i pomoc w poruszaniu się na rynku pracy w ramach Akademickiego Biura Karier,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie WSPS poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Stanowi ona podstawę do przesyłania na adres e-mail informacji o ofercie Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego oraz o usługach świadczonych w ramach Akademickiego Biura Karier.
 • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten wynika w szczególności z ustawy z 27.07.2018 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm) oraz ustawy z 27.06.1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 574).

4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania tj.: 

 • dane pozwalające na korzystanie z Biblioteki WSPS przechowywane będą przez czas nauki na studiach i zostaną usunięte w momencie potwierdzenia karty obiegowej;
 • dla przekazywania informacji o usługach świadczonych przez ABK wzakresie doradztwa zawodowego dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.