SZANOWNI STUDENCI !

 • Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób. W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia.
  Żądanie można zgłosić na adres email: .
 • Faktury VAT wystawiane będą maksymalnie do 3 miesięcy wstecz, warunkiem jest uregulowanie płatności.

KONTAKT

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

Pracownicy

Edyta Kaczor
pok. 24 piętro II
tel.: 509 719 065
kontakt e-mail:  - 

NUMER KONTA WSPS: 25 1020 2498 0000 8102 0167 2690

WZORY PODAŃ O FAKTURĘ

docxZałącznik nr 1 Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę (student/płatnik firma)27.63 KB

pdfZałącznik nr 1 Wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę (student/płatnik firma)364.45 KB

docxZałącznik nr 2 Wniosek o wystawienia faktury za dokonaną wpłatę (firma jako nabywca usługi)28.94 KB

pdfZałącznik nr 2 Wniosek o wystawienia faktury za dokonaną wpłatę (firma jako nabywca usługi)365.93 KB

docxZałącznik nr 3 Wniosek o wystawienie faktury proforma28.16 KB

pdfZałącznik nr 3 Wniosek o wystawienie faktury proforma286.32 KB

docPodanie o zwrot nadpłaty24.5 KB

pdfPodanie o zwrot nadpłaty104.32 KB

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

 • Faktury VAT za usługi edukacyjne, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego wystawia po dokonanej wpłacie.
 • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne uczelnia wystawia na podmiot studenta, który podpisał umowę o naukę/zobowiązanie z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego lub uczestnika studiów podyplomowych, z którym została za umowę o kształcenie na studiach podyplomowych.
 • Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/uczestnik studiów podyplomowych) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 • Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie.
 • Wszystkie osoby (studenci/uczestnicy studiów podyplomowych), chcący otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Kwesturę, składając odpowiedni wniosek lub prośbę. Prośby można przesyłać na adres e-mail:  lub składać osobiście w WSPS, pokój nr 24. Prośby o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego umowę cywilnoprawną na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika.
 • W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego, a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi.
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym w terminie nie krótszym niż 14 dni do dnia upływu terminu płatności. W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty.
 • Faktury VAT wystawiane będą maksymalnie do 3 miesięcy wstecz, warunkiem jest uregulowanie płatności.

Szczegółowych informacji w sprawie wystawiania faktur za usługi edukacyjne udziela Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami - tel. 509 719 065.