Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • stosowne rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
 • Statut Uczelni,
 • zarządzenia i pisma okólne Rektora,
 • uchwały Senatu,
 • regulaminy studiów wraz z załącznikami.

System obejmuje:

 • prezentację polityki jakości kształcenia Uczelni/Wydziału,
 • zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturę związaną z dydaktyką,
 • organizację studiów,
 • programy kształcenia i plany studiów,
 • proces kształcenia, warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
 • etykę realizacji procesu dydaktycznego,
 • zasady obsługi administracyjnej,
 • promocję systemu jakości Uczelni/Wydziału,
 • ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Istotny element systemu jakości kształcenia stanowią wewnętrzne procedury, do których należą:

 • Zasady tworzenia, zatwierdzania i przeglądania programów kształcenia i efektów uczenia się,
 • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów,
 • Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 • Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia,
 • Procedura obsługi toku studiów – m.in.: procedura związana z określaniem różnic programowych, procedura warunkowego zaliczenia semestru, procedura przepisywania ocen z przedmiotów w toku studiów,
 • Procedura prowadzenia uczelnianych badań ankietowych,
 • Procedura oceny nauczyciela akademickiego,
 • Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów,
 • Procedura procesu dyplomowania,
 • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich,
 • Procedura hospitacji zajęć