UMIĘDZYNARODOWIENIE I WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI

WDRAŻANE INNOWACJE I INNE OSIĄGNIĘCIA UCZELNI

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej stopniowo i sukcesywnie rozbudowuje swoją strukturę funkcjonowania o wdrażanie szeroko pojętych innowacji, umiędzynarodowienie kształcenia oraz wymianę doświadczeń z ośrodkami zagranicznymi. W tym celu Uczelnia przygotowuje, nie tylko umowy skierowane do zagranicznych ośrodków akademickich, ale też i internetową bazę e-learningową oraz platformę internetową umożliwiającą studentom, zarówno z Polski jak i z zagranicy zdobywanie wiedzy oraz informacji.

Udział w międzynarodowych programach

 • Pod koniec września 2018 roku Uczelni udało się uzyskać kartę ECHE Erasmus+ uprawniającą do składania wniosków w ramach funduszy europejskich w obrębie programu.
 • Dnia 11.06.2019 roku Uczelnia przystąpiła do udziału w sieci programu Eurodesk Polska. Program ten skierowany jest do młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji młodzieżowych. Eurodesk Polska jest siecią organizacji działających w ponad 35 krajach.
 • W dniach 5-11.10.2019 roku przedstawiciel uczelni WSPS brał udział w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” odbywającym się na University College London w Wielkiej Brytanii. Projekt ten pozwolił władzom Uczelni na przygotowanie merytorycznej systematycznej strategii rozwoju w ramach stopniowego umiędzynarodowienia kształcenia oraz określenia jasnych i przejrzystych zasad mobilności tj. wymiany studentów pomiędzy ośrodkami naukowymi.

Pozostałe informacje:

Studenci Uczelni WSPS mają możliwość wyjeżdżania na międzynarodowe studenckie letnie szkoły do Tarnopola na Ukrainie. Program „Międzynarodowej studenckiej szkoły letniej” zapewnia studentom z całego świata możliwość poszerzenia horyzontów komunikacji międzynarodowej, dzielenia się doświadczeniem akademickim i nauki edukacji medycznej w różnych krajach. Do tej pory w wydarzeniu uczestniczyło 1000 studentów z Polski, USA, Kanady, Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji, Kazachstanu, Egipt, Gruzji, Uzbekistanu, Indonezji i Ukrainy.
Wraz z perspektywicznym rozwojem całego programu i pogłębiania procesu umiędzynarodowienia, uczelnia planuje podjęcia projektów badawczych o charakterze innowacyjnym i pionierskim w dziedzinie nauk z kierunków studiów, których kształcenie prowadzi. Za priorytetową orientację geograficzną, WSPS uznaje ośrodki badawcze oraz uniwersytety z państw sąsiadujących z Polską, tj. Czechy, Słowacja oraz Ukraina.

 • W 2015 roku WSPS zorganizowała medyczną, międzynarodową konferencją naukowo-warsztatową „Organizacja i funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce i Europie”. Zaproszenie na nią przyjęli oprócz polskich uczonych również reprezentanci środowisk medycznych z Republiki Czeskiej i Ukrainy.
 • Uczelnia w październiku 2019 podjęła współpracę z obywatelem Stanów Zjednoczonych, absolwentem Chicago Loyola University, który realizował zajęcia z języka angielskiego dla pielęgniarek.
 • W październiku 2020, uczelnia WSPS złożyła wraz z uniwersytetami w Preszowie (Słowacja) oraz Usti nad Labą (Czechy), wniosek w ramach programu Erasmus+.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI UCZELNIAMI, INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI I UCZELNIAMI:

 • Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu (01.03.2016).
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogicznym w Sumach (03.02.2020)
 • Preszowski Uniwersytet na Słowacji - Prešovská Univerzita v Prešove (04.03.2020)
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu - Palacký University Olomouc (20.10.2020)
 • Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (07.12.2020)

Program pt. Partnership for Digital Education Readiness.