SZANOWNI PAŃSTWO !

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana pozostaje Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-22-79-100 (dalej: WSPS)

PODANE PRZEZ PANIĄ/PANA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA NASTĘPUJĄCYCH PODSTAWACH:

 • Z uwagi na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a WSPS (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym (w zakresie, w jakim powstają zobowiązania publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie danych), jak i umownym, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie oraz wykonanie umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania w/w umowy w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz zgodnie z przepisami prawa nakładanymi na administratora danych osobowych na podstawie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego.
 • Zgody, przy czym wyłącznie, gdy zgoda taka została udzielona (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i w celu w niej wyrażonym. W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w poszczególnych oświadczeniach o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych (np. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres prowadzenia przez WSPS akcji marketingowych), jednakże w każdym razie nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez WSPS danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia). 
 • Z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, przy czym wyłącznie wówczas, gdy dane osobowe zostaną tym podmiotom ujawnione, w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń lub marketingiem bezpośrednim produktów własnych (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

MA PANI/PAN PRAWO:

 • o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • żądania od WSPS dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; na dzień przekazania tej informacji jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego).

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail:   lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, np. pisemnie, co pozwoli:

 • zapewnić większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,
 • pokazywać reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi,
 • na wniesienie uwag, zmian oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

WSPS może ujawnić Pani/Pana dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z WSPS, a w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi IT,
 • podmiotom świadczącym usługi edukacyjne i dydaktyczne,
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
 • oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 • podmiotom współpracującym z WSPS.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych WSPS wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

WSPS informuje również, że dane osobowe nie są przetwarzane przy pomocy usług Google LLC ani usług podobnych, a tym samym nie dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Przekazanie takie jest jednak możliwe, gdyż podmiot Google LLC posiada certyfikat, poświadczający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydawany na podstawie obowiązującego pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a przyjętego przez Komisję Europejską, Programu Tarcza Prywatności UE-USA.  

Pozdrawiamy serdecznie,
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego

pdfPOBIERZ DOKUMENT PDF598 KB