I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

KAŻDY, KTO ZAUWAŻY POŻAR, ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE:

 1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia.
 2. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Państwową Straż Pożarną, podając:
  • Gdzie się pali: adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
  • Co się pali: mieszkanie, piwnica, dach, biuro,
  • Czy jest zagrożone życie ludzkie,
  • Numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia).
 3. Powiadomić właściciela, zarządcę lub służbę dozorowania obiektu.
 4. Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.
 5. Udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
 6. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację itp. Przed pożarem i osobami postronnymi.

DO CZASU PRZYBYCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Akcją kieruje właściciel obiektu, zarządca lub pracownik ochrony, względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana; po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej – kierownik akcji ratowniczej.

Numery alarmowe telefonów
NazwaTelefon
TELEFON RATUNKOWY  112 
 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998
 POLICJA 997
 POGOTWIE RATUNKOWE 999
 POGOTOWIE GAZOWE 992
 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994
 NUMER ALARMOWY WSPS 32 264 74 75 wew. 25 oraz 29

Niniejsza instrukcja jest zgodna z wymaganiami ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229), wraz z późniejszymi zmianami, oraz § 4.2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010, nr 109, poz. 719).

II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIE W WYPADEK ATAKU TERORSYTYCZNEGO

 Postępowanie pracowników i studentów Wyższej Szkoły Planowanoa Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.
(podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i kształcenia, §2,ust. 2.).

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERORYSTYCZNYM

W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA CZEGOŚ NIEPOKOJĄCEGO, NIE POWINNO SIĘ PODEJMOWAĆ SAMODZIELNIE ŻADNYCH DZIAŁAŃ. NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PODEJRZEŃ POWIADOMIĆ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZELNI:

 • Telefoczninie na numer alarmowy
 • alarmową pocztę elektroniczną
 • nie rozpowrzechniać informacji o podejrzeniu, by nie wywoływać paniki
 • nie próbować obezwładniać podejrzanych osób (należy je dyskretnie obserwować i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM

 1. Poinformować osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
  • Telefoczninie na numer alarmowy
  • alarmową pocztę elektroniczną
 2. Zachować spokój.
 3. Jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem, informując o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej.
 4. Do czasu przybycia policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa.
 5. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji, niezwłocznie udać się o wyjścia, zgodnie ze wskazówkami administratora budynku lub służb ratowniczych.

CZYNNOŚCI PO WYBUCHU BOMBY

 1. Pamiętać o bezpieczeństwie własnym i swoich współpracowników,
 2. Rozpocząć akcję polegającą na ewakuacji i udzielaniu pomocy osobom rannym i będącym w szoku,
 3. Nie dotykać i nie przemieszczać przedmiotów, które wzbudziły twój niepokój,
 4. Po przybyciu służb ratowniczych stosować się do ich zaleceń.

W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI NALEŻY:

 • zwrócić uwagę na zbyt duży ciężar jak na swój rozmiar,
 • zwrócić uwagę fakt skierowania przesyłki bezpośrednio do adresata, np. z dopiskiem „do rąk własnych”,
 • zwrócić uwagę nieznanego nadawcę,
 • zwrócić uwagę mocne opakowanie,
 • zwrócić uwagę słyszalny metaliczny dźwięk podczas poruszania przesyłką,
 • zwrócić uwagę zapach migdałów, marcepana, chemikaliów,
 • zwrócić uwagę małe otwory (nakłucia) w kopercie lub opakowaniu
 • zwrócić uwagę wystające odcinki drutów lub klamerek.

Powiadomić o fakcie otrzymania podejrzanej przesyłki osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
- telefonicznie na numer alarmowy
- alarmową pocztą elektroniczną -

Podejrzaną przesyłkę należy położyć na gładkiej powierzchni i oddalić się na odległość minimum 10 metrów, a w przypadku pomieszczenia po prostu je opuścić. Przesyłki nie wolno otwierać, ściskać ani deformować.

W PRZYPADKU STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM TERRORYSTÓW

 • Jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu gdzie się znajdujesz, nie uciekaj, przyjmuj, jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną,
 • Staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą, to wzbudza agresję,
 • Nie odwracaj się tyłem do terrorysty,
 • Wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi, odpowiadaj po dłuższym namyśle,
 • Nie stawiaj oporu,
 • Pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania,
 • Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,
 • Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia,
 • Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddaj się jej działaniom, nawet, jeżeli będą gwałtowne.

IV. W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BILOGICZNEGO, CHEMICZNEGO I RAIOLOGICZNEGO

 1. Jeżeli jesteś w budynku, a zagrożenie jest na zewnątrz:
  • powiadom o fakcie zagrożenia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
   - telefonicznie na numer alarmowy
   - alarmową pocztą elektroniczną:
  • pozostań w nim,
  • wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
  • zamknij i uszczelnij drzwi i okna np. mokrymi tkaninami,
  • wyłącz klimatyzację, wentylatory, nawiewy,
  • włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).
 2. Jeżeli otrzymałeś podejrzaną przesyłkę:
  • powiadom o fakcie otrzymania podejrzanej przesyłki osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
   - telefonicznie na numer alarmowy
   - alarmową pocztą elektroniczną: 
  • Jeżeli przesyłka wydaje Ci się podejrzana - nie otwieraj jej,
  • Umieść ją w grubym plastikowym worku i szczelnie ją zamknij - zaklej taśmą, zawiąż,
  • Worek ten umieść w drugim grubym worku, ten również szczelnie zamknij,
  • Pakunku nie przenoś, pozostaw na miejscu,
  • dokładnie umyj ręce

   Jeżeli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość jest podejrzana, np. zawiera proszek:
  • nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie dotykaj, nie wąchaj, staraj się nie powodować wzmożonego ruchu powietrza w pomieszczeniu,
  • postępuj jak powyżej.
 3. Jeżeli doszło do skażenia pomieszczenia np. aerozolami:
  • powiadom o fakcie zagrożenia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w uczelni:
   - telefonicznie na numer alarmowy
   - alarmową pocztą elektroniczną:
  • Wyłącz klimatyzację i wentylatory, nawiewy w pomieszczeniach,
  • Opuść pomieszczenie zamykając je,
  • Nie jedz, nie pij, nie pal papierosów.
 4. Jeśli jesteś poza budynkiem:
  • Chroń drogi oddechowe (zasłoń usta i nos chusteczką),
  • W przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem,
  • Będąc w budynku umyj twarz, włosy i ręce, a najlepiej bardzo dokładnie umyj się pod prysznicem.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK EKSPOZYCJI

 

Na podstawie:

 1. Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (DZ. U. z 5 grudnia 2008r. Nr 234, poz 1570 z późn. zm. ).
 2. Wytycznych Krajowego Centrum ds. AIDS- z Agendą Ministra Zdrowia.

1.CEL

 • Zapobieganie zakażeniom wirusowym przenoszonym drogą krwi ( HBV, HCV, HIV).
 • Zabezpieczenie pracowników przed działaniem biologicznych czynników chorobotwórczych mogących wywołać chorobę zakaźną.

2. PROCEDURA DOTYCZY:

 • Pracowników i Studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

3. TERMINOLOGIA:

 • EKSPOZYCJA ZAWODOWA – narażenie na materiał potencjalnie zakaźny w związku z wykonywaną pracą.
 • POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE – działania stosowane w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz monitorowanie przez okres 6m-cy po ekspozycji w kierunku wczesnego rozpoznania zakażenia (HIV/HBV/HCV)
 • EKSPONOWANY – osoba, która uległa ekspozycji
 • ŹRÓDŁO EKSPOZYCJI – osoba, na której krew lub inne wydzieliny narażony jest eksponowany
 • MATERIAŁ POTENCJALNIE ZAKAŹNY – wydzieliny, w których znajduje się ilość wirusa wystarczająca do zakażenia
 • MATERIAŁ ZAKAŹNY - krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, maziowy, osierdziowy, otrzewnowy, owodniowy, inne wydaliny i wydzieliny zanieczyszczone krwią
 • MATERIAŁ NIEZAKAŹNY- mocz, kał, łzy, pot, ślina, wymiociny, plwocina (o ile nie są zanieczyszczone w sposób widoczny krwią)

4. DO ZAKAŻENIA MOŻE DOJŚĆ W WYNIKU:

 • naruszenia ciągłości skóry poprzez zakłucie, zadrapanie, skaleczenie,
 • zachlapania błon śluzowych ( jama ustna, spojówki),
 • długotrwałego kontaktu skóry z dużą objętością materiału zakaźnego.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA:

Natychmiast po ekspozycji należy:

 • Błony śluzowe nosa i jamy ustnej przepłukać czystą, przegotowaną wodą lub jałową wodą do wstrzyknięć.
 • Spojówki przepłukać jałową wodą do wstrzyknięć.
 • Skaleczoną skórę, np. rąk, spłukać pod bieżącą letnią wodą i umyć ciepłą wodą z mydłem.
 • Nie tamować krwawienia, nie uciskać rany
 • Zdezynfekować skórę preparatem antyseptycznym do dezynfekcji skóry.
 • Duże rany dezynfekować preparatami antyseptycznymi nie zawierającymi alkoholu.
 • Zranione miejsce zabezpieczyć jałowym opatrunkiem.
 • Bezzwłocznie poinformować o wystąpieniu ekspozycji Kierownika Studia.
 • Przebieg zdarzenia dokładnie opisać w „zeszycie zakłuć” zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Wypełnić kartę ekspozycji zawodowej .
 • Zgłosić fakt ekspozycji inspektorowi BHP
 • W przypadku pobrania krwi w kierunku przeciwciał anty-HIV należy uzyskać pisemną zgodę od klienta i osoby eksponowanej
 • Zgoda pracownika dokonywana jest w formie wpisu w „zeszyt zakłuć”.
 • Osobie eksponowanej / lekarz zakładowy wypisuje skierowanie do Poradni Specjalistycznej przy Szpitalu Zakaźnym w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10
  ( Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Terapii AIDS)
 • Osoba eksponowana powinna się zgłosić w najbliższym dniu roboczym do w/w poradni w Chorzowie celem konsultacji i ewentualnego leczenia antyretrowirusowego.
 • Zgłoś lekarzowi jeśli jesteś w ciąży, chorujesz przewlekle lub stosujesz przewlekle leki!!!
 • Decyzja o wdrożeniu postępowania poekspozycyjnego lub jego zaniechania powinna być poprzedzona konsultacją w najbliższym ośrodku specjalistycznym:
  SZPITAL ZAKAŹNY W CHORZOWIE
  ZJEDNOCZENIA 10, TEL. 323499350
  PORADNIA: 323499321 lub 323499319 - DO GODZINY 15:00
  LEKARZ DYŻURNY 323499315 – CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

  Wynikiem konsultacji specjalistycznej może być postępowanie obejmujące:
 • Diagnostykę zakażenia – badanie na obecność przeciwciał anty HIV, anty HCV, antygen HBS, anty-Hbc, HBsAg, a następnie po 6 tygodniach oraz 3 i 6 miesiącach
 • Profilaktyczne podanie leków antyretrowirusowych tak szybko, jak to jest możliwe, optymalnie w ciągu pierwszych 2 godzin po ekspozycji a nie później niż 72 godziny od zdarzenia.
 • Do czasu zakończenia postępowania poekspozycyjnego należy unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do zakażenia osób trzecich.
 • Kobiety nie powinny w tym czasie zachodzić w ciążę ani karmić piersią.