SZANOWNI STUDENCI !

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student może się ubiegać w uczelni o następujące świadczenia przyznawane ze środków funduszu stypendialnego:

  • stypendium socjalne (próg dochodu do stypendium socjalnego to 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogę

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • posiadającemu tytuł magistra
  • tytuł licencjata, inżyniera – jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jeśli studiował  dłużej niż przez okres 6
  • na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jeśli studiował  dłużej niż przez okres 6 lat

Od 25.09 do 31 października 2023 r. można składać wnioski o stypendia rektora na rok akademicki 2023/2024. Wnioski należy składać w wersji papierowej osobiście w Kancelarii bądź za pośrednictwem poczty (listem poleconym) na adres uczelni z dopiskiem Dział Stypendiów.

  • Do 31 października o stypendium rektora stara się nabór zimowy
  • Do 31 marca o stypendium rektora stara się nabór letni

Przed złożeniem wniosku o stypendium należy zapoznać się z regulaminem

Wszystkie rodzaje świadczeń przyznawane są na wniosek studenta.

Stypendia Rektora przyznawane są na rok akademicki, student może wnioskować o w/w stypendium  jedynie na III i V semestrze studiów pierwszego stopnia (oraz pierwszym semestrze na podstawie § 22 st. 2 regulaminu). W przypadku studiów drugiego stopnia - na I i III semestrze.

W sprawach stypendiów, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 32 264 74 75 w. 23 oraz 25 - adres e-mail:  

Do pobrania:

pdfWniosek o stypendium socjalne322.25 KB
pdfWniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych315.94 KB
pdfOświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego550 KB
pdfWniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
pdfwniosek zapomoga311.08 KB
pdfREGULAMIN347.18 KB